Hiển thị danh mục
6
0
admin đã đăng May 31 '14 tại 10:15 pm

Hi,

This is an example post in your codoforum installation.
You can create/modify/delete all forum categories from the forum backend.

Please edit the forum title and description from the backend.

The only user available to login in the front-end is admin with the password that you set during the installation.

You may delete this post .

Regards,
Codologic Team

Thể loại
Hành động
Ẩn tin nhắn chủ đề
Bật cuộn vô hạn
Tất cả các bài viết theo chủ đề này sẽ được đã xóa ?
Với đã chọn bỏ chọn chủ đề
Bản nháp đang chờ xử lý ... Nhấp để tiếp tục chỉnh sửa
Bỏ thư nháp